pf 2023

Pane, Bože dobrého začátku,

řekl jsi, stvořil, chtěl dobré,

jako pevné držení se za ruce při chůzi při cestě do neznáma,

jako povzbuzující posilu nohám při návratech domů,

jako pevnou záštitu v přeháňkách, otřesech a bouřích,

jako něžné objetí v náruči,

jako lásku, která dává a sebe dává,

dej, ať se v nás denně otiskne.

V sekci Zpravodaj je k dispozici poslední vydání zpravodaje - advent 2022

Modlitební setkání

Úterý v 18 hod - ticho, písně z Taizé, díky, prosby a Otče náš...
Jste zváni...

V neděli 27. 4. se do našich bohoslužeb zapojila i ukrajinská dívka, která je v péči našeho sboru. Krátce zahrála svou vlastní skladbu, kterou chtěla vyjádřit poděkování těm, kteří pečují o uprchlíky.

Video ke stažení níže:

Nové staršovstvo

Při výročním sborovém shromáždění 20. března bylo zvoleno na další šestileté období nové dvanáctičlenné staršovstvo sboru a 5 náhradníků. Na úvodní schůzi 21. dubna bude pak zvolen kurátor/rka a jeho/jí náměstek/tkyně.

Členové: Renata Bílovská, Radomír Dehner,Ivan Domes, Milena Grufíková, Michal Jančář, Antonín Plachý, Simona Kopecká, Viliam Kušnír, Vít Skalička, Jana Stuchlíková, Dan Trampler a Daniel Zmrzlík.

Náhradníci: Zdeňka Poláchová, Tomáš Chalupski, Ludovít Ivanec, Jaroslav Kynčl a Petr Wolf.

Lidická 2

Rozhovory na faře

Komorně, noblesně, pokorně

Tak jsme nazvali náš rozvojový projekt! Více v samostatném oddílu na našem webu! Logo připravil Vojtěch Janošík.

Biblické heslo roku 2022

Milé sestry, milí bratři,
biblickým heslem pro letošní rok je Ježíšovo slovo: "Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven." (Jan 6,37)

Snad každý z nás někdy zakusil nepřijetí. Mezi vrstevníky, ve třídě, v zaměstnání od kolegů, v cizí  zemi. Někteří dokonce ve vlastní rodině. Jak trpké a bolestné může být nepřijetí, odmítnutí, odvržení. S otázkou "Jak budu přijat?" se lidé přibližují také církevnímu společenství. Práh kostela přitom bývá vysoký a obavy značné.

Náš Pán Ježíš Kristus "do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho." (Jan 1,11) Sám vyvrženec, příchozí však přijímá, byť se jejich počáteční pohnutky mohly zdát poněkud přízemní a motivace všelijak pochybná (Jan 6,26). Kristus vítá každého, kdo přichází s hladem a žízní, s touhou po životě. Nechť je nadcházející rok pro nás všechny časem touhy, která nás povede blíže ke Kristu, k naslouchání jeho Slovu. V té důvěře, že jsme přijati, učme se pak od Ježíše odvaze, velkorysosti a lásce, s níž on příchozí přijímá. S modlitbou za důvěru vůči Bohu i lidem, za otevřenost našich společenství, s požehnáním pro domácí i příchozí, vám jménem synodní rady přejeme dobrý rok.

Pavel Pokorný, synodní senior

Jiří Schneider, synodní kurátor

Chystané akce 

8.-15.1.      Alianční týden modliteb

22.1.          Výjezdní bohoslužby ve Vítkově

27.1.          Lidická 2 s Tramplerovými o Tibetu

29.7.-6.8.   sborový tábor v Hošťálkové

   .                         v